jueves, 21 de julio de 2016

El PNV permite la incorporación de Balmaseda a la Mancomunidad, pagando 9 veces menos que lo que le corresponde / EAJ-k Balmaseda Mankomunitatera atxikitzea baimendu du, egokitzen zaiona baino 9 aldiz gutxiagoko diru kopurua ordainduz


El PNV permite la incorporación de Balmaseda a la Mancomunidad, pagando 9 veces menos que lo que le corresponde.


El Bizkai Buru Batzar (PNV), en un escrito dirigido a los alcaldes de Enkarterri, dijo que era necesaria una refundación de la Mancomunidad para librarla de: “Duplicidades, solapamientos e ineficiencias en el funcionamiento de estas organizaciones y gestión de recursos públicos”. Es decir: esto no funciona adecuadamente – por decirlo finamente – es necesario reorganizar la Mancomunidad.

Transcurrido el tiempo siguen con los mismos vicios de toda la vida, ahora es la incorporación de Balmaseda la que, una vez más, nos hace pedir un cambio en la gestión de esta institución.

La Junta General de la Mancomunidad, gracias a la mayoría absoluta del PNV, ha desestimado los recursos presentados por Zalla Bai, Karrantza Zabala y EH Bildu de Lanestosa contra la entrada “a la carta” de Balmaseda en la institución comarcal; todo ello en contra del artículo 23 de los estatutos del ente encartado, en el que se indica textualmente que: "los gastos generales de administración de la Mancomunidad serán satisfechos por todos los ayuntamientos mancomunados, con independencia de los servicios en los que se hallen integrados. Para ello se elaborará un presupuesto ordinario anual".

Desde Zalla Bai seguimos apostando por una refundación de la Mancomunidad que haga de ella una institución eficiente y transparente para dar un servicio de calidad a los ciudadanos, recuperando los servicios que se han retirado estos últimos años; así como que se trabaje en ámbitos abandonados como el empleo y recuperen competencias cedidas a asociaciones privadas comarcales.

La mejor forma de trabajar por la Mancomunidad es respetar los propios estatutos que hemos acordado. Estos estatutos se están vulnerando claramente, tal y como indica el sentido común y ratifica el informe jurídico de la secretaria municipal de Zalla.

Es muy significativo que haya que inventar una nueva “modalidad de miembro” de esta junta, que solo tiene voz y voto para temas concretos… Nunca antes había hecho falta esta figura de "miembro a medias", figura que, por cierto, no está recogida en los estatutos. Creemos que los derechos y deberes deben ser iguales para todos los miembros de una institución como esta.

Desestimando nuestra alegación se abre el camino para que todos pidamos ser miembros "a la carta” y nos apuntemos solamente a ciertos servicios rechazando abonar los gastos estructurales que sostienen esta institución. ¿Cómo se mantendrá la institución entonces?

También cabe recordar que, hemos denunciado repetidamente, el incumplimiento por parte de algunos ayuntamientos que no han aportado a la Mancomunidad todo lo recaudado para pagar la recogida de basuras. Eso no se ha resuelto, pero aún peor, se pretende ahora ahondar en la diferencia inventando nuevas formas de pertenecer a la Mancomunidad.

Estamos a favor de que Balmaseda se integre en la Mancomunidad pero, si no puede o no quiere entrar hoy en la Mancomunidad como miembro de pleno derecho, pero necesita un marco jurídico que le permita participar del servicio de recogida de basuras y de algunos nuevos servicios sociales impuestos por el decreto cartera, es absolutamente factible redactar ese marco jurídico sin vulnerar nuestros estatutos. Así se está haciendo y se ha hecho en otros municipios vizcaínos.

Por último y no menos representativo, reseñar la actitud, una vez más y van…, de los representantes del PNV por Zalla en la Mancomunidad: teniendo un informe de la secretaria municipal de Zalla, que considera que la cuota establecida para el municipio vecino es contraria a los intereses municipales, han votado en contra del recurso presentado por Zalla en la Mancomunidad, así como suena, unos concejales del PNV de Zalla votando en contra de los intereses de su mismo pueblo en otra institución.

¿Pueblo o partido?EAJ-k Balmaseda Mankomunitatera atxikitzea baimendu du, egokitzen zaiona baino 9 aldiz gutxiagoko diru kopurua ordainduz.Bizkai Buru Batzarrak (EAJ), Enkarterriko alkateei zuzendutako eskutitz batean, Mankomunitatearen birfundazioa beharrezkoa zela plazaratu zuen, “halako erakundeetan eta baliabide publikoetan bizkoiztasunak, solapatzekoak eta eraginkortasunik eza egon ez daitezen”.  Hots: erakunde honek ez du era egokian funtzionatzen eta Makomunitatearen berrantolamendua beharrezkoa da, era sotil batean esanda.

Denborarekin, betiko bizioekin jarraitzen dute, oraingo honetan Balmasedako udalerriaren sartzearekin. Honek, berriro ere, erakundearen kudeaketaren aldaketa eskatzera behartzen gaitu.

Mankomunitatearen Batzar Nagusiak, EAJ-ren gehiengo absolutuarekin, Zalla Bai-k, Karratza Zabala-k eta Lanestosako EH Bildu-k Balmaseda eskualdeko instituzioan “nahierara” sartzearen kontra aurkeztutako errekurtsoa gaitzetsi du; hau guztia Enkarterriko erakundearen estatutuen 23. artikuluaren kontra, non hitzez hitz honako hau esaten den: "los gastos generales de administración de la Mancomunidad serán satisfechos por todos los ayuntamientos mancomunados, con independencia de los servicios en los que se hallen integrados. Para ello se elaborará un presupuesto ordinario anual".

Zalla Bai-k Mankomunitatearen birfundazioaren alde jarraitzen du, erakunde eragikor eta garden bat bihurtu dadin herritarrei kalitatezko zerbitzua eskaini ahal izateko. Hau lortzeko urte hauetan kendutako zerbitzuak berreskuratu, albo batera utzitako alorretan (enpleguan, adibidez) lanean hasi eta elkarte pribatuei lagatutako eskumenak berreskuratu behar dira.

Mankomunitatearen alde lan egiteko erarik onena guztion artean adostutako estatutuak errespetatzean datza. Estatutu hauek argi eta garbi urratu egin dira, sen onak adierazten duen moduan eta Zallako idazkariak bere txosten juridikoan berresten duen bezala.

Oso adierazgarria da batzar honen “kide mota” berri bat sortu behar izatea, ahots eta bozka gai konkretu batzuetan bakarrik dutenak… “Erdizkako kidearen” modalitatea ez da inoiz beharrezkoa izan, gainera estatutuek bilduta ez dakartzaten modalitatea da. Honelako erakunde batean kide guztiek eskubide eta betebehar berdinak izan behar dituztela pentsatzen dugu.

Gure errekurtsoa gaitzesten, erakundea osatzen dugun guztiok “nahierarako” kide bihurtzeko atea irekitzen da, honela, zerbitzu batzuetara bakarrik atxikituko ginateke, instituzioa mantentzen duten egitura-gastuei uko eginez. Orduan, nola mantenduko da erakundea?

Gogoratu beharra dago, sarritan salatu egin dugula, zenbait udalek ez diotela Mankomunitateari ordaindu zaborren bilketaren zergen erabateko zenbatekoa. Hau ez da oraindik konpondu, baina txarragoa dena, ezberdintasunetan sakondu nahi da Mankomunitatean partaide izateko modu berriak asmatzen.

Balmaseda Mankomunitatean atxikitzearen alde gaude, baina Mankomunitatean eskubide osoko kidea ezin bada izan, edo nahi ez badu, eta zaborren bilketaren zerbitzuarentzako eta dekretu zorroak inposatutako zenbait gizarte zerbitzuentzako esparru-juridikoa behar badu, gure estatutuak urratu gabe zuzenbide-esparru bat sortzea guztiz egingarria da.

Azkenik, Mankomunitatean Zallako EAJ-ren ordezkarien jarrera azpimarratzekoa da, berriro ere… Izan ere, Zallako idazkariaren txostena izanda, non aldameneko udalerriari ezarritako kuota Zallako udal-interesen kontrakotzat jotzen den, Zallak Mankomunitatean aurkeztutako errekurtsoaren kontra bozkatu dute. Bai, entzuten duzuen moduan, Zallako EAJ-ren zinegotziek beraien herriaren interesen kontra bozkatzen beste instituzio batean.


Herria edo alderdia?

No hay comentarios:

Publicar un comentario

1- Los comentarios son moderados y se eliminarán todos los que contengan insultos, amenazas o faltas de respeto.

2- Cada vez que un aludido nos lo pida (zallabai@zallabai.net) borraremos los comentarios que le hayan ofendido por contener falsedades o descalificaciones, según su opinión.

3- Zalla Bai SÓLO se hace responsable de los comentarios firmados bajo el nombre de la plataforma.